• قانون خانواده و بررسی تفاوت زن و مرد در قانون اساسی چیست؟

    زن در قانون اساسی اصل ۲۰ – قانون خانواده :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ – دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰