• قوانین سفته چیست و بررسی امتیازات و مقررات مربوط به سفته

    آشنایی با قوانین سفته : اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است. در حالی که  در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰