• مجازاتهای بازدارنده و مرور زمان در اقدامات تأمینی و تربیتی

    مجازاتهای بازدارنده به چه معناست؟ ماده ۱۷۳ – در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازاتهای بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد‌مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف‌خواهد شد. […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰