ثبت احوال

آیین نامه چگونگی اداره صندوق تامین خسارت های بدنی

وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲۲ آذر ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶۲/۶۱۴۵۴ مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ و با رعایت تصویب نامه شماره هـ۴۵۲ت/۲۴۶۹۹۰ مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۷، آیین نامه چگونگی اداره صندوق تامین خسارت های بدنی را به شرح زیر تصویب کردند:

ماده ۱: در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف) قانون: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷
ب ) صندوق: صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون
پ ) بیمه مرکزی: بیمه مرکزی ایران.

ماده ۲: صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل است و اداره آن در امور مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی بر اساس مقرراتی خواهد بود که در بیمه مرکزی مجری می باشد. بالاترین مقام در اجرای مقررات یاد شده مدیر صندوق خواهد بود.

ماده ۳: ارکان صندوق به شرح زیر تعیین می شود:

الف) مجمع عمومی
ب) هیئت نظارت
پ) مدیر صندوق
ت) بازرس (حسابرس)

ماده ۴: مجمع عمومی صندوق متشکل از اعضای زیر می باشد:

الف) وزیر امور اقتصادی و دارایی
ب) وزیر بازرگانی
پ) وزیر دادگستری
ت) وزیر کار و امور اجتماعی
ث) رئیس کل بیمه مرکزی ایران

تبصره ۱ مجمع عمومی در اولین جلسه یکی از اعضای خود را برای مدت دو سال به عنوان رئیس انتخاب می کند.
تبصره ۲مدیر صندوق به عنوان دبیر مجمع بدون حق رای در جلسات مجامع عمومی صندوق حضور خواهد یافت.

ماده ۵: مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی حداکثر ظرف شش ماه پس از پایان هر سال مالی به منظور بررسی عملکرد صندوق و تصویب صورت های مالی آن تشکیل خواهد گردید و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر است.

مجمع عمومی در طول سال به دعوت رئیس مجمع یا بر اساس تقاضای یکی از اعضای مجمع یا مدیر صندوق نیز تشکیل می شود.

تبصرهمصوبات مجمع عمومی توسط رئیس مجمع ابلاغ خواهد شد.

ماده ۶: وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف) تعیین خط مشی صندوق
ب) تصویب آیین نامه های مورد نیاز صندوق
پ) رسیدگی و اظهار نظر در خصوص گزارش مدیرر صندوق راجع به عملکرد و صورت های مالی صندوق و نیز استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد آنها و تصویب ترازنامه و صورت های مالی
ت) بررسی و تصویب بودجه سالانه صندوق
ث) اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی در مورد تعیین مدیر صندوق
ج) تعیین حقوق و مزایای مدیر صندوق
چ) انتخاب و عزل اعضای هیئت نظارت و تعیین میزان حق حضور در جلسات
ح) اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد یا انحلال شعبه در مراکز استان ها و اعطای نمایندگی صندوق به پیشنهاد مدیر صندوق و تایید هیئت نظارت مطابق دستورالعمل مصوب.

تبصرهدر صورت درخواست مدیر صندوق، بیمه مرکزی موظف است مکان هایی مناسب جهت استقرار دفتر مرکزی صندوق در تهران و شعب آن در استان ها و تامین لوازم و تجهیزات و امکانات مناسب جهت انجام فعالیت های صندوق فراهم کند.

خ) تصویب دستورالعمل مربوط به ضوابط اعطا یا لغو نمایندگی، حدود وظایف و اختیارات نماینده، میزان کارمزد یا حق الزحمه قابل پرداخت و سایر شرایط مربوط

د) تعیین بازرس و میزان حق الزحمه وی
ذ) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار متن کامل ترازنامه و صورت درآمد و هزینه صندوق
ر) اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات غیر قابل وصول صندوق به پیشنهاد مدیر صندوق و تایید هیئت نظارت
ز) اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که به موجب قانون در صلاحیت مجمع عمومی قرار دارد.
ژ) تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت و بازیافت خسارت با پیشنهاد مدیر صندوق.

ماده ۷: هیئت نظارت صندوق متشکل از پنج نفرعضو می باشد که چهار نفر آنان غیر موظف و با پیشنهاد مدیر عامل و توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. مدیر صندوق، عضو هیئت نظارت صندوق نیز می باشد.

جلسات هیئت نظارت حداقل ماهی یک بار با دعوت رئیس هیئت نظارت یا هر یک از اعضا تشکیل می شود. صورتجلسات مذاکرات هیئت نظارت در دفتر ثبت و به امضای رئیس هیئت نظارت رسیده و نگهداری خواهد شد.

تبصرهاعضای هیئت نظارت در اولین جلسه یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت نظارت انتخاب می کنند.

ماده ۸: وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر می باشد:

الف) نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجمع عمومی
ب) بررسی و تایید یا اعلام نواقص گزارش عملکرد سالانه، ترازنامه و سایر صورت های مالی صندوق برای ارائه به بازرس
پ) تایید بودجه سالانه و آیین نامه های مورد نیاز صندوق برای ارائه به مجمع عمومی
ت) تشکیل سازمان و تشکیلات صندوق بنا به پیشنهاد مدیر صندوق
ث) تایید دستورالعمل پیشنهادی مدیر صندوق راجع به ضوابط اعطا یا لغو نمایندگی، حدود وظایف و اختیارات نماینده، میزان کارمزد یا حق الزحمه قابل پرداخت و سایر شرایط مرتبط با نمایندگی برای ارائه به مجمع عمومی برای تصویب
ج) اعلام نظر یا اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از سوی مدیر صندوق پیشنهاد می شود.

ماده ۹: مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی، تصویب مجمع عمومی صندوق و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می گردد. مجمع عمومی می تواند نسبت به انتخاب مجدد مدیر صندوق یا عزل وی قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۱۰: مدیر صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم برای انجام امور صندوق در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و آیین نامه های مربوط و مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت نظارت می باشد و دارای وظایف و اختیارات به شرح زیر است:

الف) انجام امور صندوق بر اساس قانون، مفاد این آیین نامه و سایر مقررات مربوط
ب) اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت نظارت و انجام امور اداری و اجرایی صندوق برابر بودجه مصوب
پ) تهیه ترازنامه و سایر صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق در هر سال مالی و ارائه آن به هیئت نظارت برای بررسی،تایید و ارائه به مجمع عمومی صندوق
ت) تهیه برنامه و بودجه صندوق برای هر سال مالی و ارائه آن پس از بررسی و تایید هیئت نظارت به مجمع عمومی صندوق
ث) پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعبه در مراکز استان ها و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق و همچنین تهیه و ارائه دستورالعمل موضوع بند “ح” ماده ۵ این آیین نامه به مجمع عمومی صندوق پس از تایید هیئت نظارت
ج) به کارگیری کارکنان مورد نیاز صندوق و برنامه ریزی برای آموزش آنها در صورت لزوم
چ) نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل و سایر اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله مواد ۳۵ و ۳۶ قانون مذکور
ح) پیگیری وصول به موقع و صحیح درآمدهای موضوع ماده ۱۱ قانون و انجام اقدامات لازم قانونی در این خصوص
خ) انتشار ترازنامه و صورت درآمد و هزینه صندوق در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده توسط مجمع عمومی ظرف سه ماه پس از تصویب
د) نصب و عزل مدیرات صندوق
ذ) پیشنهاد افتتاح یا بستن هر گونه حساب بانکی، سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و خرید و فروش اوراق مشارکت به هیئت نظارت برای تصویب با رعایت مقررات مربوط
ر) تهیه وتدوین آیین نامه های مورد نیاز صندوق برای ارائه به هیئت نظارت.

تبصره ۱مدیر صندوق می تواند به تشخیص و مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان صندوق تفویض نماید.
تبصره ۲مدیر صندوق می تواند با تایید هیئت نظارت صندوق، انجام بخشی از امور اجرایی و کارشناسی صندوق را که قابلیت واگذاری دارند از طریق انعقاد قرارداد به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نمایند.
تبصره ۳اسناد و اوراق تعهد آور صندوق از قبیل چک ها، بروات، سفته ها، قراردادها و سایر اوراق تجاری به امضای مدیر صندوق و یک نفر دیگر به انتخاب هیئت نظارت یا مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱: مجمع عمومی از میان حسابداران رسمی، یک تا سه نفر را به عنوان بازرس برای مدت یک سال انتخاب می کنند یا از طریق سازمان حسابرسی نسبت به انجام وظیفه بازرسی اقدام می شود.

ماده ۱۲: بازرس می تواند از تمامی امور صندوق اطلاع حاصل کند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجرای وظایف وی نباید مانع جریان عادی کار صندوق شود.

ماده ۱۳: بازرس درباره صحت صورت های مالی که مدیر صندوق برایتسلیم به مجمع عمومی تهیه می کند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت نظارت در اختیار مجمع عمومی گذاشته است، اظهار نظر نموده و گزارش جامع به مجمع عمومی تسلیم می کند.

ماده ۱۴: مدیر صندوق گزارش عملکردسالانه و همچنین ترازنامه و سایر صورت های مالی صندوق را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای بررسی و اظهار نظر، تسلیم بازرس خواهد کرد. گزارش بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه در اختیار اعضای مجمع عمومی قرار می گیرد.

تبصره ۱بازرس می تواند هر گونه رسیدگی و بازرسی را در هر موقع انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را مطالبه و ملاحظه و رسیدگی نماید.
تبصره ۲چنانچه بازرس اشکالاتی در کار صندوق ملاحظه کند، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مدیر صندوق برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد، موظف است موضوع را به هیئت نظارت و مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده ۱۵: سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز شده و در پایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد.

ماده ۱۶: صندوق موظف است حساب های درآمد، هزینه، دارایی و بدهی خود را به تفکیک ثبت و نگهداری کرده و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد وضعیت مالی و تعهدات خود را برای اعضای مجمع عمومی ارسال نماید.

ماده ۱۷: هزینه های اداره صندوق بنا به درخواست مدیر صندوق به صورت علی الحساب از سوی بیمه مرکزی پرداخت می شود و در پایان سال مالی، معادل این مبلغ حداکثر تا سقف سه درصد از درآمد صندوق طبق تبصره 3 ماده ۱۰ قانون با بیمه مرکزی تصفیه حساب خواهد شد.

ماده ۱۸: شرکت های بیمه که مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث می باشند، موظفند:

الف) در اجرای بند “الف” ماده ۱۱ قانون، معادل پنج درصد از حق بیمه هایی را که بابت بیمه اجباری موضوع قانون دریافت می نمایند، حداکثر ظرف سه روز از پایان هر هفته به حساب صندوق واریز نمایند.
ب) مبالغ موضوع بند “ب” ماده ۱۱ قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومی صندوق وصول نموده و به صندوق پرداخت نمایند.

تبصره ۱در صورتی که هر یک از شرکت های بیمه نسبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۱۱ قانون اقدام ننمایند، بیمه مرکزی مکلف است به درخواست مدیر صندوق، موضوع را بررسی و ماده ۲۸ قانون را اعمال نماید.
تبصره ۲مدیر صندوق موظف است در صورت عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی شرکت های بیمه نسبت به اعلام جرم موضوع تبصره ۵ ماده ۱۱ قانون به مراحل قضایی اقدام نماید.

ماده ۱۹: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است در اجرای بندهای “هـ” و “و” ماده ۱۱ قانون، همه ساله در لایحه بودجه کل کشور، مبلغی معادل بیست درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و نیز معادل بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه را به منظور تامین بخشی از منابع مالی صندوق پیش بینی و منظور نماید تا طبق مفاد ماده ۲۰ به صندوق پرداخت گردد.

ماده ۲۰: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ده روز از پایان هر ماه، معادل بیست درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و همچنین معادل بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه را به صندوق پرداخت نماید.

ماده ۲۱: معاونت یاد شده موظف است در صورت کمبود منابع مالی صندوق جهت ایفای تعهدات آن و در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون با درخواست مدیر صندوق و تایید و اعلام رئیس مجمع عمومی صندوق، کسری منابع صندوق را در بودجه سنواتی سال بعد منظور نماید.

ماده ۲۲: مازاد درآمد بر هزینه در پایان سال مالی پس از تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته سال بعد به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل می شود. وجوه مصرف نشده  منابع درآمدی هر سال به حساب افزایش اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۸۸ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا