ثبت احوال

اعسار در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی چگونه است؟

تیرماه امسال سرانجام قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» ابلاغ شد. این قانون 11 سال برای طی مراحل تصویب تا زمان ابلاغ در اختیار کارشناسان بود و قانون‌گذار زمان زیادی را برای آن صرف کرد.

اصل لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شد. این لایحه در مراحل بعدی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و پس از تصویب در مجلس، در نهایت از سوی شورای نگهبان تایید شد.

البته به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس در مورد ماده 3 آن، قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در این مجمع ماده 3 مطابق نظر مجلس به تصویب رسید.

در این قانون، تغییرات و نوآوری‌های بسیاری وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها بحث « اعسار در قانون » است. این موضوع را در گفت‌وگو با دکتر «عبدالعلی محمدی»‌ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بررسی کردیم.

 • قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چه تحولی در مفهوم «اعسار» ایجاد کرده است؟

یکی از تحولات مهم این قانون تغییر در همین بخش است. بر اساس ماده 6 این قانون ‌«مُعسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.»

تبصره این ماده نیز مقرر کرده است: «عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.»

اوج تغییر در این حوزه را می‌توان در ماده 7 دید، جایی که قانون‌گذار مقرر کرده است: «در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار در قانون برعهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است.

در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار در قانون با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.»

 • ظاهرا تمامی مقررات آیین دادرسی مدنی در باب سوگند نیز باید در این باره رعایت شود؟

اعسار در قانون

بله، همین‌طور است. تمامی این مقررات درباره این ماده باید رعایت شود، از جمله اینکه سوگند نیاز به درخواست دارد، باید در جلسه دادرسی به عمل آید،‌ قابلیت توکیل ندارد و فقط متوجه شخص منکر است.

 • تعریف قانون جدید از «مستثنیات دین» چیست؟

این بحث ربطی به قانون جدید ندارد. البته نگاه قانون به آن از تحولات قانون جدید به حساب می‌آید. به عبارتی، مستثنیات دین‌ ترجمه این ضرب‌المثل است که «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.» این موارد شامل چیزی است که نمی‌توان از مدیون گرفت.

طبیعی است که این حوزه در بستر زمان تغییر می‌کند، زیرا نیازهای انسان‌ها تغییر می‌کند. مستثنیات دین، ‌حاصل تعارض منفعت مدیون با منفعت طلبکار است. این حوزه در بستر زمان تغییر می‌کند.

در این میان، نکات آیین دادرسی دعوای اعسار عبارت است از اینکه نیاز به تقدیم دادخواست دارد و هزینه دادرسی دعوای اعسار در قانون معادل هزینه دادرسی دعوای غیرمالی است. ‌دادگاه صالح در این مورد نیز دادگاه بدوی صادرکننده رأی مورد اعتراض است.

در مواردی که رأی از دادگاه صادر نمی‌شود (مانند آراءی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما) دادگاهی که دستور اجرا را صادر کرده، صالح به رسیدگی به دعوای اعسار است.

 • آیا آیین دادرسی خاص دعوی اعسار در قانون نیز وجود دارد؟

اعسار در قانون

بله،‌ بعضی از آیین‌هایی که در دعوی اعسار پیش‌بینی شده‌اند خاص دعوای اعسارند و در سایر دعاوی رعایت نمی‌شوند. ماده 8  قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده است: ‌«مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحوه نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد، هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند، به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید.

شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشاء اطلاعات و موارد مندرج در ماده 9 این قانون باشد.» در این باره، الزامی به پیوست استشهادیه نیست.

ممکن است دلیل ادعا، دلیل دیگری غیر از شهادت شهود باشد. ویژگی‌های شهود نیز در ماده 9 آمده است. شاهد باید علاوه بر ویژگی‌های عمومی شهادت، دارای خصوصیات این ماده باشد.

 • بعد از اثبات اعسار، بدهی چگونه تقسیط می‌شود؟

اعسار در قانون

جواب این پرسش در ماده 11 آمده است که بیان می‌کند:‌ «در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار، با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند.

در تعیین اقساط، باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.» بر اساس تبصره یک این ماده «صدور حکم تقسیط محکوم‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرانشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.» تبصره 2 نیز مقرر کرده است:

«هر یک از محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه، نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.»

 • اگر مدیون دادخواست اعسار بدهد، نتیجه دعوا چه می‌شود؟

نتیجه از 3 حالت خارج نیست: اول، اعسارش ثابت نمی‌شود و در نتیجه دعوایش رد می‌شود؛ دوم، اعسارش به طور مطلق ثابت می‌شود که حکم به اعسار او می‌دهند؛ و سوم، اگر از نظر دادگاه اعسارش در حد اعسار در قانون به تقسیط ثابت شد،‌ حکم به تقسیط داده می‌شود. باید توجه کرد که تقسیط نوعی اعسار در قانون است.

اگر موضوع خواسته اعسار مطلق باشد، ولی تشخیص دادگاه اعسار به تقسیط باشد، رأی به تقسیط اشکالی ندارد. اما اگر موضوع خواسته،‌ تقسیط محکوم‌به باشد، دادگاه حق ندارد به اعسار مطلق رأی دهد، چرا که کسی که دادخواست تقسیط می‌دهد، حداقل به ملائت خود در حد تقسیط اقرار کرده است.

تمامی دعاوی که عنصر موضوعی آن در بستر زمان سنجیده می‌شود، اعتبار امر مختومه ندارد، زیرا حال انسان‌ها در طول زمان متحول می‌شود. ممکن است فردی امروز مُعسر باشد، اما بعدا از اعسار خارج شود. دادخواست تعدیل می‌تواند چند بار تقدیم شود.

البته تعدیل تقسیط مبتنی بر احراز یک امر حدوثی است؛ یعنی دادگاه باید امر حدوثی را احراز کند. امر حدوثی یعنی امری که منشاء حدوث آن بعد از صدور حکم تقسیط باشد، نه قبل از صدور حکم.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۴۳ رای

نوشته های مشابه

‫70 دیدگاه ها

 1. سلام ، موجر ملک را در برابر تعهدی مبایعه کرده و صاحبخانه جدید شرط کرده است که اگر مستاجر در ملک باشد برگرداندن رهن با موجر است .
  پس از مبایعه ، موجر قبلی ملک را اجاره می دهد .
  بعدا به علت عدم تعهد ، صاحبخانه جدید در خواست اجرای مبایعه را از دادگاه کرده است .
  مستاجر هم جهت گرفتن رهن خانه به عنوان شخص ثالث ورود به پرونده کرده است .
  تکلیف مستاجر با فشار زیاد صاحبخانه جدید به اخراج وی از ملک و اعسار موجر قبلی چیست ؟
  مستاجر هم تمکن مالی ندارد تا خانه را تخلیه کند .

  1. در هر شرایطی دادگاه حکم تخلیه شما را به شرطی که پرداخت مبلغ پول پیش یا رهن را از هر شخص که مدعی تخلیه و یا اجرای مبایعه نامه را داشته باشد وموعد اجارت هم باید تموم بشه می دهد ولی بدون پرداخت مبلغ پول پیش یا رهن هیچ قانونی حق تخلیه رانداردحال میخواهد ملک را بفروشد یا نفروشد وچون ذکر گردیده که اگر ملک مستاجر داشته باشد پرداخت مبلغ بعهده موجر است یعنی صاحبخانه جدید اطلاع از موضوع مستاجر داشته که چنین شرطی را نوشته است و خریدار خود تخلف گر می باشد

 2. سلام…زمانیکه اعسار شخص قبول میشه و پرداخت وجه قسط بندی میشه آیا بدهکار از پرداخت خسارت تاخیرتادیه معاف میشه یا باید تاخیر در پرداخت رو به طرف مقابل پرداخت کنه!؟

  1. سلام من داداگاه رفتم برای احسار تو شاهد بردم همه کار انجام دادم ولی طرف مقابل نیومد چکار کنم

  2. بنده دومیلیارد ازم کلاهبرداری شده سفته دارم و ۹ ماه گذاشتمش اجرا و حکم به محکومیت صادر شده الان اعسار زده خواستم بدونم بعد از محکومیت چند دار اعسار میتونه بزنه و اقساط اولو بده برای قسطهای بعدی ازش ضامن میگیرن

 3. عجب قانون جالبیه این اعسار خ یعنی مالباخته بعد از کلی دوندگی برگشت نقطه صفر و کلاهبردار بدون هیچ وثیقه یا ضمانتی آزاد می شود.

  1. واقعا درسته این قوانین براى پرورش هر چى بیشتر کلاهبردارى در جامعه هست که روز به روز کلاهبردارى ها زیاد میشه و مردم و جامعه لیشتر در بدبختى که انها درست میکنند غوطه ور میشوند بعد از ۶ سال دوندگى و دو بار به زندان انداختن طرف کلاه بردار حالا اعسارش قبول شده و الفرارررررر

   1. سلام یه جاهایی هم لازم میشه و به فریاد مردم میرسه مثل مهریه های سنگین و یا کلاهبرداری و گول زدن افراد ضعیف جامعه

  2. منم برام پیش آمده طرف و با کلی بدبختی گرفتم بدون وثیقه و با یک برگه اعسار اومد بیرون والان داره راست راست راه می‌ره به ریش دادگاه قاضی و من میخنده و200ملیونم کلاهبرداری کرده تو روم وایستادن میگه هر کاری دیگه هم دوست داری بکن مبلغ چک هم 200بوده ایران شده بهشت کلاهبرداران

 4. سلام.بعد از حکم به تقسیط، در صورت عقب افتادن اقساط، شاکی بعد از عدم دریافت چند قسط میتواند حکم جلب بگیرد؟!

 5. وقتی حکم دادگاه برای من محکوم به مبلغ1000000ریال پیش پرداخت و ماهیانه 300000تومان پرداخت میکنم و حکم رفع توقیف از حسابهای بانکی و رفع توقیف ازما ماشین هم داده شده ولی بعد از مدتی قاضی کشیک دستور به توقیف ماشین راداده ماشینم توقیف میباشد پس چرا اعسار صادر شده

 6. سلام
  اگر اعسار پذیرفته شد چند روز مهلت دارم که پول پیش را پرداخت کنم و اقساط را چگونه باید پرداخت کنم
  با تشکر

 7. با سلام و عرض ادب سوالی داشتم از خدمتتون خواهشمندم جواب بدین موضوع راجع به یکی از دوستانم هست که کسی رو نداره بنده خدا گرفتار مواد مخدر شده بود زنش غیابی طلاق گرفت رفت .مهریه شو با نفقه بچه گذاشت اجرا اینو انداختن زندان یه مدت زندان بود الان دم عید رفتم سند گذاشتم چهار ماه اوردمش بیرون تا بلکه هم ی استراحتی بکنه و همم اینکه کار کنه و 20 میلیون محکومیت مالی رو جورکنه اما نه کار هست و نه کسی به فردی که تازه ترک کرده کار میده و نه اینکه تو این مدت میشه این مبلغو جبران کرد بنظرتون اگر بریم برا دوستم درخواست اعسار مطلق بدیم قاضی چه رایی میده چون دوست من بینی و بین الله مفلس مطلق هست حتی لباساش هم اطرافیانش بهش دادن میخواستم زاجع به این قضیه ی نظزی بدید واینکه نظر به این که ایشون الان کاملا سالمه و میخواد دیگه جبران که میشه درخواست حضانت بچه شو بده دادگاه چون بچه ش 7 ساله شده خواهشا این سوال جواب بدید بابت اینکه طولانی بود سوالم از شما عذر خواهی میکنم بعدشم نمیدونم جواب رو چطوری ازتون بگیرم امااز همیجا پیگیر میشم ممنون مجددا

 8. سلام درود بر شما
  در صورتی که متهم تقاضای اعسارش قبول شود واقساط خود را نپردازد، زندانی شود، ایا میتواند برای مبلغ نپرداخته خود دوباره تقاضای اعسار دهد و آزاد شود ضمن اینکه متهم در طول مهلت پرداخت به جرم دیگر در زندان بوده

 9. سلام بعد از صدور حکم تقسیط بدهی چه مدت طول می کشد حکم اجرا شود ؟ و ایا به تقسط بدهی مالی سود تعلق می گیرد؟

 10. سلام ، رای دادگاه ب اعسار انجام شد و شخص حتی یک ریالم پرداخت نکرد و الان ۳ سال داره ازون قضیه میگذره ، میخوام بدونم ایا تو این ۳ سال تاخیر تادیه بش تعلق میگیره یا ن . با تشکر

 11. بنده به پرداخت 42ملیون محکوم شدم، مالی هم ندارم که معرفی کنم، پول نقدی هم ندارم بدم. چه باید بکنم، ممنون اگه راهنمایی کنید.

 12. سلام در قانون جدید در رابطه با اعسار بحث تقسیط پیش امده ولی ضمانت اجرای برای آن در نظر گرفته نشده در بحث تقسیط از مدیون ضامنی گرفته نمیشود تا در صورت عدم پرداخت ماهیانه بتوان از طریق ضامن اقدام نمود و نتیجه این قانون فقط به ضرر محکوم له است که هم از باب تقسیط متضرر گشته و هم مدیون بعد از تقسیط پرداخت نمیکند و چه بسا متواری گردد چرا در این مورد حداقل چاره اندیشی نشده چون اعسار در قانون جدید چیزی نیست جز در حکم عدم پرداخت

 13. چ قوانین مزخرفی. طرف پول ی بیچاره ای رو میخوره اونوقت در شرایطی ک پولاش تو حساب اسخاص دیگری هست یا اصلا برفرضم ک هیچ پولی نداره ، تقاضای اعسار میده و قسطی ماهی چندرعاز میندازه کف دست مال باخته. اون پولی ک از طرف خورده چی میشه؟ مالو اموالتونو دو دستی بچسبید ک قانون حقتونو ب این راحتیا نمیتونه بگیره. بیشتر حامی بده کاره تا طلبکار انگار

 14. من احتمالا باید 50 % دیه کامل یک مرد رو پرداخت کنم الان با قید وثیقه آزاد هستم .پس از قبول اعسار تکلیف وثیقه من چی میشه؟

 15. سلام
  از بابت چک برگشتی شکایت دارم و طرف درخواست اعسار داده و قبول کردن و سندهم به عنوا ضمانت گذاشتن،اما طرف باز پولو نمیده،چیکار کنم؟ سند رو میتونم توقیف کنم؟؟
  اگه قسط رو نده چیکار کنم؟

 16. با سلام
  بنده باحکم اعسار ازاد شدم اما قسط بندی که دادگاه برای من کرده است را نمیتونم پرداخت کنم و مهلت ده روزه هم تمام شده است الان باید چه کاری انجام دهم؟؟؟؟

 17. سلام من با حکم جلب طرف رو انداختم زندان اون ادعای اعسار کرد دادگاه هم با چهار شاهد بدون اطلاع من ازادش کرد.حالا چی میشه؟ چکار کنم؟

 18. سلام من سال ۸۱ شش تا موتور سیکلت به فردی فروختم چک گرفتم ام طرف فرار کرد من چک برگشت زدم رای گرفتم زندانی شد ازاد شد بعد سال ۹۷ دادخواست حقوقی چک و دیر کرد اقدام کردم رای داد طرف جلب دادند پاسگاه گرفت زندانی شد اعسار داد با سند ازاد شد اعسار ش بازجویی شدیم حالا کارمند شورای حل اختلاف به یکی از رفیقش آمده گفته به من زنگ زدند سه میلیون یا چهار م پول درخواست کرد اس دادند زنگ زدند حالا پولی ندادم من الان میترسم از آن طرفم بدهکار پول نگرفته باشند

 19. از موعد اعسار شخصی 6 ماه گذشته بود که اولین قسط پرداخت کرد. ایا تاخیر تادیه تا زمان اولین قسط محاسبه میشه؟ چون رای قاضی تا وصول دین بود

 20. با سلام .قسط بندی بدهکار فقط با نظر قاضی تعیین میشود یا طلب کار هم میتواند نظر خود را اعمال کند.

 21. سلام.
  خسته نباشید.
  ببخشید فردی که سال 1395 کشته شده است و برای قاتل حکم شبه عمد خرداد ماه 1398 بصورت قطعی صادر شده است آیا قاتل پس از گذشت دو ماه امکان درخواست اعسار دارد؟
  اگر دارد به چه صورت دیه تقسیط می شود؟
  سپاس

 22. سلام زمینی خریده ام که مشکل داشته و قاضی حکم بطلان صادر کرده و محکوم تقاضای اعسار کرده و رد شده و اعتراض گذاشته و باز رد شده میخواهم بدانم باز هم میتواند تقاضای اعسار بدهد.
  من باید چیکار کنم.

 23. سلام ۲۰۰ میلیون به یکی پول دادم الان بعد از ۲ سال میگه برو شکایت کن الان شکایت کردم و خیلی راحت میخواد اعسار ببنده چک هم مال برادرش بوده که چیزی نداره و بدبخته الان قسط میبندن و حتما ماهی ۵۰۰ تومن تا ۱ تومن میدن اونوقت منه مالباخته باید موهام مثل دندونام سفید بشه تا پول رو بگیرم

 24. سلام، من یه رای محکومیت گرفتم بابت ۲۰۰ میلیون تومن چک ، مدیون ۴ سال قبل ۲۰۰ تومن رو گرفته و تا الآن پس نداده،طبق ماده ۷ ممکنه اعسارش پذیرفته بشه؟

 25. باسلام وقتی اعسار رو دادگاه تعیین کرده باشد آیا بانک می تواند اعتراض کند و قبول نکنه و بخواد وام پرداختی رو یک جا طلب کنه و اگر قدرت پرداخت رو نداشته باشی می تواند سندی که برای آزادی فرد وام گیرنده که به علت عدم توانایی پرداخت زندانی شده ملکی را وثیقه گذاشته باشد می تواند اقدام کند و ملک رو در مقابل وام مالک شود

 26. باسلام من زمین سهم مالکانه ای رو با شخصی مبایعه نامه کردم 400میلیون تومن از کل مبلغ بیست میلیون دادم و توو مبایعه نامه نوشته شده طرف باید ظرف یک ماه به من قرارداد رسمی بده و من هم بقیه پول را بصورت اقساطی توافقی پرداخت کنم حالا اون شخص هیچ برگه و سند و قراردادی نداد به من و بعد چهار سال رفته شکایت کرده واسه بقیه پولش بعلاوه خهسارت تاخیرش قاضی محترم هم بدون اینکه اصلا من رو داخل جلسه راه بده جلسه شروع نشده ختمش رو اعلام و منو محکوم کرده خواستم اعتراض کنم گفتن باید17میلیون هزینه دادرسی بدی درخواست اعساردادم گفتن کارمندی ردش کردن الان طرف میتونه منو به زندان بندازه؟من ماهانه2500حقوق میگیرم اگر اعسار بدم از پرداخت بدهی قسط میکنن؟من حتی پول سی درصد یا ده درصد پیش پرداخت روهم ندارم

 27. با سلام من چند تا پرونده اعسار دارم که مجموع این پرونده ها از درآمد خیلی بیشتر شده راهی برای کم کردن ان هست یا نه

 28. من اعسار دادم در صورتی که هیچ اموالی ندارم شهود هم بردم ولی دادگاه قبول نکرده چیکار باید کرد

 29. با سلام شخصی تعداد از چکهای که بصورت تضمین دستش بوده واصل پول وسود اپرا گرفته به شخص دیگری واگذار کرده واین شخص از من شکایت حقوقی نموده و بنده محکوم و فراری هستم اما بنده هم از شخص اول که چکهای نزدش امانت بوده شکایت خیانت در امانت نمودم بخاطر سهولت کار یک چک را ثابت کردم و ایشان دو سال حبس محکوم شدند ولی چکهای مرا ندادنندومن مجبور شدم ایشان را به زندان بیندازیم اکنون من بخاطر چکهای امانت بقیه تحت تعقیب هستم وضع مالی خوب نیست وکیل بگیرم تا به توانم به دادسرا تردد کنم باید چه کنم ممنون راهنمایی بفرمایید .

 30. درود بر شما دادخواست اعسار دادم قسط بندی شده اگه قسط عقب بیوفته و من جلب بشم بعد از پرداخت قسط رفع جلب میشم یا باید حتما شاکی رضایت بده تا رفع جلب بشم فوری ممنون میشم اطلاع بدید سپاس

 31. باسلام حکم اعسارتقسیط صادرومقررگردیده مبلغ بدوی راستاد دیه پرداخت نمایدوالباقی طی اقساط ماهیانه پرداخت گرددچک مبلغ نقدی ستاددیه انجام شده ولی زندانی باتوجه به پذیرش حکم اعسار آزاد نمیشود(مرتب بین شورای حل اختلاف،زندان وستادیه پاسگاری میشه)راه حل چیست وازکجا بایدپیگیری شود لطفا” راهنمایی بفرماید./

 32. سلام درخواست اعسار از محکوم به پسرم از سوی دادگاه شهرستان ماهشهر دو مرتبه به علت نداشتن ثنا شهود وپرداخت نکردن نیم عشر دولتی که مبلغ آن بیش از پنجاه میلیون تومان بودبرگشت داده شدومهلت سی روز تمام وحکم جلب گرفتند وپسرم الان آواره خیابان هاست.

 33. خوب اینجوریه بریم کلاهبردار بشینم چجوری تمام مال اموال رو بزنیم بنام مادر، پدر ، همسر بعد چک بگیرم دستمون بی افتیم تو جامعه پول و سرمایه مردم رو ببریم اخرش هم طرف نمیتونه پولشو بگیره

 34. سلام
  من 27 دادگاه اعسار دارم.روز شنبه جلب شدم و دوستان برای جلوگیری از زندان رفتن من دوستان چند خودرو را به عنوان مال معرفی و توقیف شد اگر در روز 27 اعسار بنده پذیرفته شد خودروی دوستان آزاد میشود؟

 35. با سلام و خدا قوت من در پرونده ای محکوم به پرداخت چکی به مبلغ 50 میلیون تومان شده ام و در حال حاضر اصلا توانایی پرداخت مبلغ چک را ندارم آیا برای درخواست اعسار علاوه بر امضای دو شاهد در فرم اعسار حضور آنها در دادگاه لازم است و آیا شاهد ها باید حتما مرد باشند. با سپاس بسیار

 36. با سلام بنده 300ت چک برگشتی دارم و الان فراری هستم و همه برای چک های بنده اقدام کرده اند من نمیدونم الان چیکارکنم برگردم میگیرینم و بر هم نگردم سر در گم هستم لطفا راهنمایی کنید

 37. سلام
  برای یک از خدا بی خبر کار کناف سقف انجام دادیم و اون میگه اگه ناظر تایید نکنه مجبور به شکایت میشه(ناظر و خودش دستشون تو یک کاسه هست)
  من از دار دنیا فقط یک خانه مسکن مهری دارم که هنوز ده سال از اقساطش باقی مونده و سندش در رهن بانک هست(آیا جزو اموال من محسوب میشه؟) و دیگه چیزی ندارم
  اگه کار به تعین خسارت بکشه آیا میتونم درخواست اعسار کنم؟

 38. سلام من به پرداخت ۵۰ میلیون بدهی محکوم شده ام بار اول درخواست اعسارم به علت عدم آگاهی شهود اینجانب از بدهی بنده رد شد.برای بار دوم درخواست اعسار داده ام ایا اگر این بار در دادگاه حاضر بشم میتواند تا اعلام نظر درخواست اعسار منو جلب کنه یا نه؟چون پرونده من الان در اجرای احکام است.میشه راهنمایی کنید.

 39. سلام.
  این قانونی شامله شکایت هایه تصادفات رانندگی و قانونه افت قیمت خودرو هم میشه??
  یعنی مقصر که باید افت قیمت رو پرداخت کنه،میتونه اعسار ببنده????

 40. ده سال پیش چکی داده شد به طلبکار به مبلغ 60میلیون تومان. الان با خسارت تاخیر تادیه حدود 200میلیون میشه. که البته اون چک رو در جوانی و برای پدرم کشیدم و یک ریالش رو خودم دریافت نکردم.
  الان میخام درخواست اعسار بدم چون هیچ اموالی درگذشته و حال ندارم. درآمدم هم خیلی کمه (از پایه وزارت کار هم کمتر) و خرجی خونه هم به عهده م هست (البته مجردم)
  درصورت اثبات اعسار بطور تقریبی مبلغ اعسار چه خواهدبود؟
  واینکه (باتوجه به تاخیر تادیه) اگر تعداد اقساط زیاد شود آیا این اقساط درآینده شامل تورم خواهد شد؟

 41. با سلام و احترام،
  بنظر من این قانون کلا اشتباه است، چون در این قانون فقط صحبت و دفاع از بدهکار میکند و در واقع هیچ صحبتی از افراد مال باخته به میان نیامده، بعنوان مثال خود بنده یک مجروح جنگی هستم که در سن ۱۴ سالگی سه سال تمام در خطوط مقدم جبهه ها جنگیدم و الانم هم با هرینه شخصی خودم نه دولت یا حکومت تحت درمان هستم، و حدود ۹-۱۰ سال پیش وقتی از بیمارستان مرخص شدم و از آلمان به ایران برگشتم یک تیم خدا نشناس که همگی از کارکنان فرودگاه امام خمینی بودند و اخبارش همه جا پخش تمامی اموال قیمتی مردم را از توی چمدون هاشون سرقت میکرند که از خود من پنج هزار پوند پول نقد دزدیدن و حالا بعد از گذشت ده سال پول ما رو که نداده میخواد طبق این ماده غلط جدید تقاضای اعسار بکند، خب بنظر شما این انصاف و عدالت هست؟ در صورتی که هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر حکم دادند که هم اصل و عین پول من را پرداخت بکند و هم ضرر و زیان تا زمان پرداخت کامل دین، شما بفرماییدبا این قانون غلط این وسط چه کسی غیر از امسال من متضرر میشوند؟ طرف ده سال پیش پنج هزار پوند بنده را که معال دویست میلیون اون زمان میشده را بالا کشیده که اگر من میخواستم با این پول در اون زمان ملک بخرم، لااقل یک آپارتمان در تهران و یا ۲ یا ۳ آپارتمان در اطراف تهران میتونستم بخرم که همون املاک الان لااقل ۳ تا ۴ میلیارد تومان قیمتشون میباشد، خب اون کارشناسانی که این قانون غلط اعسار را گذاشتند آیا به این نکات مهم هم توجه کرده اند؟ و اینکه طرف بیاد براحتی اموال مردم را به سرقت ببرد و در جایی سرمایه بکند بعد بره زندان و بگه ندارم و بعد دادگاه بگوید خب اشکالی ندارد بیا و تقاضای اعسار بکن، خب اینطوری باشد که مملکت بر باد فنا خواهد رفت و سنگ روی سنگ بند نمیشود، این قانون بایستی در مورد اشخاصی اعمال شود که افراد زحمتکش با پیشینه صالحی باشند که ناخواسته و از روی تنگ دستی مقرض و بدهکار شدند نه افراد کلاش و پزد و غارتگر که تمام شبکه های تلویزیونی و روزنامه های رسمی کشور در مورد این جنایتشون خبر منتشر کردند، پس بنظر بنده این قانون و نحوه اجرای آن کلا اشتباست و یا بایستی اصلاح شود و یا از اجرای اون جلوگیری شود. با تشکر کامران

 42. سلام
  برای چی اصلاح بشه مثلن یکی به عنوان ضمانت این چکو بهش داده ولی طرف انققققدر بیشعور و بی سواده که معنی چک ضمانت رو نمیدونه و میره چکو برگشت میزنه.پول زوره بخای بدی به طرف پس باید اعسار بزنی
  فقط این قانون باید جوری باشه که به نفع فرد ظلم شونده باشه نه ظلم کننده

 43. بهترین کار استخدام چند تا شر خره
  مثل آب خوردن میره طلب زنده میکنه و میاره تقدیم میکنه

 44. سلام وقت بخیر .چند سوال دارم از خدمتتون.
  خواهش میکنم ارسال پاسخ را در اولویت قرار دهید چون خیلی ضروری است .
  ۱_ اگرشخصی مثلا ۲ پرونده داشته باشه و درخواست اعسارش پذیرفته شود برای هردوپرونده اعمال میشود یا فقط یک پرونده ؟
  ۲_اگر برای هردو پرونده پذیرفته شود و از طرفی ۱ سال حبس هم داشته باشد که حدود ۴ ماه را گذرانده آیا آزاد میشود؟
  ۳_ درخواست اعسار تا زمان تقسیط بدهی چند روز طول میکشد ؟

 45. سلام وقت بخیر .
  آیادر مورد پرونده ای که هنوز حکم نخورده و به دلیل عدم صلاحیت دادگاه به دیوان فرستاده شده هم میتوان درخواست اعسار داشته باشیم ؟
  آیا قانونی برای آزادی مشروط کسیکه چند سال قبل بدلیل تشنج سابقه بستری شدن در بیمارستان را داشته و الان هم در زندان بدلیل استرس و ناراحتی بارها و بارها دچار حمله تشنجی شده وجود دارد؟؟؟
  یکسال حبس که ۴ ماه را گذرانده ؟

 46. آیا علما به تضمین پرداخت اقساط به مالباخته تدبیری اندیشیده اند ؟؟چه احکام مسخره ای،محکوم یا دزد یا مالخورده هزار تاراه پیش رو داره ولی مالباخته چطور؟ طرف تصادف میکنه و سقف بیمه اش چون پایینه بقیشو باید خودش بده اونوقت اعسار و تقسیط و … تکلیف چیه واقعا؟؟!!نباید سوراخ ها و ضعف های قانون برطرف بشه آیا؟؟!!!!! این بلا در تصادف سر خودم اومده و همچنان درگیرم طرف هم به ریش من و قاضی و دادگاه و قانون و کسی که این قانون و درآورده میخنده

 47. سلام من به مبلغ 20میلیون محکوم شدم بنده هم وضع مالی خوبی ندارم و در خواست اعسار دادم دو تا شاهد هم بردم قاضی الان حکم بطلان دعوی داده 20روز قابل اعتراض داده میتونم اعتراض کنم که دادگاه تجدید نظر به من رای بده

 48. مرده شور قانون ها و قاضی ها و وکیل های جمگوری اسلامی تونو ببرن هدف شما رفع مشکل مردم و عدالت خواهی نیست درگیری و گرفتاری طولانی مدت مردم براتون نون داره. بی شرف ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا