قراردادها

قرارداد خدمات پشتیبانی ، نظافتی در کشور ما به چه صورت می باشد

بسمه‌تعالی
قرارداد خدمات پشتیبانی ، نظافتی
شماره : ……………….
تاریخ : ……………….
سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور                                ع-130 ( 6-82 ) سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور
1- نام‌دستگاه ( کارفرما) : ………
2- نام‌ نماینده‌ دستگاه : …….    3- سمت نماینده دستگاه : ………
1- نام‌شرکت ( طرف‌قرارداد) : …….
شماره‌ثبت‌شرکت :  ……….          تاریخ‌ثبت: …………     2- شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت : …….
ردیف : ………
6- نام نماینده شرکت طرف قرارداد: …..    7- سمت نماینده شرکت طرف قرارداد : ……
8- شماره و تاریخ صورتجلسه تشریفات مناقصه :
این قرارداد با توجه به آئین‌نامه جدید مناقصات از طریق مناقصه‌عمومی و کمترین قیمت و طی صورت‌جلسه شماره ….. مورخ…….. منعقد می‌گردد.
9- موضوع قرارداد : واگذاری مدیریتی و انجام بخشی از خدمات‌پشتیبانی و کلیه‌امور خدمات نظافت ، آبدارخانه و نگهداری فضار‌سبز و امربری در محل ساختمان ………..  برابر خدمات موضوع اسناد مناقصه ………………..
1-9- نوع‌کار : خدمات نظافتی و پشتیبانی                          5-9- امکانات و تجهیزات مورد نیاز : طبق شرح پیوست
2-9- واحد‌کار: مترمربع                         4 -9-کیفیت‌کار : طبق‌شرح‌پیوست                   6-9- سایر: کلیه لوازم جهت انجام خدمات
3-9- حجم‌کار : طبق‌شرح خدمات                      7-9- نشانی محل انجام خدمات موضوع قرارداد :
10- مدت انجام قرارداد :
مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء به مدت ……… تاریخ شروع : …………… تاریخ خاتمه : ……………..
11- مبلغ قرارداد :
1-11- ارزش هر واحد کار :
2-11- کل مبلغ قرارداد : …………..ریال
12 – نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسورات‌قانونی :
پرداخت بر اساس تایید کارفرما به شرح زیر صورت می‌گیرد:
1-12- پرداخت‌های ماهانه به مبلغ …………….ریال در پایان هر ماه خواهد بود.
2-12- سایر اشکال پرداخت ( در صورت توافق ) :
13- روش اصلاح قرارداد خدمات پشتیبانی :

قرارداد خدمات پشتیبانی
1-13- کارفرما می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعلان به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را در قرارداد خدمات پشتیبانی تا 25 درصد کاهش یا افزایش دهد.
2-13- کارفرما می‌تواند در صورت دارا بودن مستخدم‌رسمی در خدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجازه استفاده از این نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد () به شرکت طرف قرارداد اعطا نماید.
3-13- کارفرما می‌تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات‌عمومی ، شرایط اختصاصی را که لازم می‌داند به این قرارداد الحاق نماید که شرایط خصوصی طبق شرح خدمات انجام مناقصه که به امضاء آن شرکت رسیده می‌باشد.
4-13- در صورتیکه طرفین قرارداد به هر عنوان مایل به ادامه همکاری نباشند ضروری است حداقل یک ماه قبل ، موضوع را کتباً به طرف مقابل اعلام و از اینکه طرف مقابل اطلاع یافته است اطمینان حاصل نمایند.
14- تعهدات کارفرما در قرارداد خدمات پشتیبانی :
1-14- کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی‌های لازم کتباً به شرکت طرف قرارداد معرفی می‌نماید.
2-14- کارفرما موظف است هزینه‌های انجام خدمات را طبق قرارداد راس موعد از محل اعتبارات تخصیص‌یافته ، پرداخت‌نماید و در صورت تاخیر نیز خسارت مربوط را پرداخت نماید.
3-14- کارفرما متعهد می‌شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار دهد.
4-14- کارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع ذیربط را از شرکت طرف قرارداد اخذ نماید.
5-14- کارفرما متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حساب‌های مربوط در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد.
15- تعهدات شرکت طرف قرارداد :
1-15- شرکت طرف قرارداد یک نفر را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی‌های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی نماید.
2-15- شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد که نیروی انسانی واجد شرایط ، امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد.
3-15- شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه‌زمانبندی که تایید کارفرما می‌رساند انجام دهند.
4-15- شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی‌باشد.
5-15- شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد مقررات قانون‌کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات‌های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون‌کار را به عهده بگیرد.
6-15-  شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزئاً ( اعم از حقیقی یا حقوقی) ندارد.
7-15- هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می‌بایستی ظرف مدت 5 روز کتباً به کارفرما اعلام گردد.
8-15- شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تایید سازمان تامین‌اجتماعی رسیده است به کارفرما ارائه نماید.
9-15- در صورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد ، تسویه‌حساب قانونی کارکنان به عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد.
10-15-  شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد برای نیروی‌انسانی شرکت در موارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید.
11-15- شرکت متعهد می‌گردد آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای لازم را به کارکنان خود( جهت واگذاری‌کار) بدهد.
12-15- ضمانت حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده شرکت است در مقابل دستگاه پاسخگوست.
4-15- شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام‌های جاری دستگاه ، حفظ اسرار و نکات ایمنی می‌باشد.
14-15- به منظور حسن اجرای قرارداد ، طرف قرارداد موظف است به میزان 10 درصد مبلغ قرارداد ضمانت‌نامه معتبر و قانونی بسپارد.

قرارداد خدمات پشتیبانی
16- نظارت :
1-16- کارفرما موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد ( حقیقی و حقوقی )واجد شرایط را که صلاحیت آنان به تایید بالاترین مقام دستگاه رسیده است به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید.
2-16- کلیه پرداخت‌ها به طرف قرارداد با تایید ناظر یا ناظرین در قرارداد خدمات پشتیبانی صورت می‌گیرد.
3-16- نظارت بر اجرای تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع آنها با ناظر است .
4-16- ناظر به کلیه کارکنان و واحدهای معرفی می‌شود تا برحسن اجرای قراردا توسط شرکت و کارفرما نظارت نماید و مشکلات به ناظر منعکس گردد.
5-16- ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را با توجه به شیوه‌های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظرسنجی پیش‌بینی و اعمال نماید.
6-16- در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که شرکت کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز  می‌زند، بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت ( طبق مقررات مربوط) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و شرکت حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.
17- شرایط عمومی قرارداد:
1-17- کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه قانون‌کار ، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان تامین‌اجتماعی و سایر مراجع‌قانونی ذیربط و ذیصلاح هیچگونه مسئولیتی در قرارداد خدمات پشتیبانی ندارد.
2-17- کارفرما حق هرگونه دخالتی در امور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر معرفی کارکنان ، نحوه‌مدیریت و…… از خود سلب می‌نماید.
3-17- در صورتیکه بر اساس گزارش کتبی ناظر ، طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد.
    در مرحله اول                    5%               درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می‌شود.
    در مرحله دوم                    15%             درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می‌شود.
     در مرحله سوم                  21%             درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می‌شود.
    در مرحله چهارم موضوع در کمیته‌ای با حضور نمایندگان کارفرما ، طرف قرارداد و ناظر ، بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود ، حکم تصمیمات کمیته لازم‌الاجراست.
4-17- در صورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد دستگاه می‌تواند به میزان درصدی  از مبلغ قرارداد از محل طلب‌ها ضمانت‌نامه‌ها و سپرده‌های شرکت در قرارداد خدمات پشتیبانی  اخذ خسارت نماید.

18- نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات در قرارداد خدمات پشتیبانی :
1-18- نشانی‌کارفرما : …………………
نشانی : ……………………………………………………………………………… تلفن : ………………. نشانی پست‌الکترونیک  : ……………………….
2-18- نشانی شرکت طرف قرارداد :
نشانی : …………………………………………………………………………………………
تلفن : ………………..  همراه : ………………………………………………………… پست‌الکترونیکی : …………………………………
نشانی‌های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می‌باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسلات از طریق نشانی‌های فوق‌الذکر قانونی تلقی می‌شود در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت 48 ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیر این صورت کلیه نامه‌ها ابلاغ‌شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی‌باشد
– امضاء طرفین قرارداد :
این قراداد شامل 18 بند و یک الحاقیه در 5 نسخه { جهت طرف قرارداد ، دستگاه ( کارفرما) ، وزارت کارو اموراجتماعی ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و سایر موارد مورد نیاز } تهیه و تنظیم‌شده که پس از امضای طرفین قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود.
مهر وامضاء کارفرما :                                                 مهر وامضاء شرکت طرف قرارداد
نام‌ و‌ نام‌خانوادگی نماینده                                                    نام‌ و‌ نام‌خانوادگی نماینده
سمت
محل امضاء

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا