• صفحه خانگی
 • >
 • قوانین
 • >
 • جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی (قسمت دوم)

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ۱۳۹۰/۷/۳ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و شهر سازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹ – و با رعایت تصویب نامه شماره هـ۳۷۳ت/۱۶۴۰۸۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰، تصویب نمودند:

جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی (در ۱۷۱ ردیف) به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر “دفتر هیئت دولت” است، تعیین می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

ردیف و

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگی

مبلغ جریمه به ریال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی

سایر شهرها

روستا ها و راه های روستایی

۸۷

۲۰۸۷

حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۸۸

۲۰۸۸

توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه ها برای فروش کالا

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۸۹

۲۰۸۹

نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیک های فرسوده

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۹۰

۲۰۹۰

رانندگی با وسیله نقلیه دودزا

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۹۱

۲۰۹۱

حمل اشیای کثیف، آلوده و حیوانات یا هر گونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی می گردد

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۹۲

۲۰۹۲

عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۹۳

۲۰۹۳

عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راه ها، بزرگراه ها و جاده ها

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۹۴

۲۰۹۴

نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۹۵

۲۰۹۵

مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۹۶

۲۰۹۶

عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۹۷

۲۰۹۷

سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۹۸

۲۰۹۸

سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهری و راه های روستایی

۳۰۰٫۰۰۰

___

۱۰۰٫۰۰

۹۹

۲۰۹۹

استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۰

۲۱۰۰

تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راه های عمومی

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

___

۱۰۱

۲۱۰۱

هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۲

۲۱۰۲

عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۳

۲۱۰۳

عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۴

۲۱۰۴

نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۵

۲۱۰۵

آموزش رانندگی در محل های غیر مجاز

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۶

۲۱۰۶

عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۷

۲۱۰۷

توقف وسایل نقلیه در پیاده رو

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۸

۲۱۰۸

سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محل های مجاز

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

___

۱۰۹

۲۱۰۹

استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۱۰

۲۱۱۰

همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۱۱

۲۱۱۱

همراه نداشتن گواهینامه رانندگی

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۱۲

۲۱۱۲

همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

__

۱۱۳

۲۱۱۳

انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیر مجاز

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۱۴

۲۱۱۴

استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشند

۵۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

__

۱۱۵

۲۱۱۵

بیرون آوردن دست و یا هریک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۱۶

۲۱۱۶

نداشتن یا نقص چراغ های جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیلع نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۱۷

۲۱۱۷

عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی روی شیشه یا سایر قسمت های تعیین شده

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۱۸

۲۱۱۸

عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۱۹

۲۱۱۹

باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۲۰

۲۱۲۰

حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۲۱

۲۱۲۱

رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۲۲

۲۱۲۲

حمل بار غیر متعارف یا اشیاء با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۲۳

۲۱۲۳

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه ها

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

___

۱۲۴

۲۱۲۴

بوق زدن در محل های ممنوعه یا بوق زدن غیر ضروری و مکرر

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۲۵

۲۱۲۵

تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق های شیپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و امثالهم

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۲۶

۲۱۲۶

عبور یا توقف در نعابری که از طرف راهنمایی و رانندگی در ساعت معینی ممنوع اعلام می شود

۲۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

___

۱۲۷

۲۱۲۷

سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو اتومبیل

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۲۸

۲۱۲۸

سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسی های تلفنی،دربست یا آژانس بدون اجازه مسافر قبلی

۲۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

___

۱۲۹

۲۱۲۹

خروج غیر مجاز تاکسی از محدوده تعیین شده

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۰

۲۱۳۰

همراه نداشتن بیمه شخص ثالث

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۱

۲۱۳۱

همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۲

۲۱۳۲

عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۳

۲۱۳۳

همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۴

۲۱۳۴

استفاده از لاستیک میخدار (یخ شکن) در مواقع غیر ضروری

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۵

۲۱۳۵

حرکت دادن غیر مجاز یا رها نمودن انواع حیوانات در راه ها

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۶

۲۱۳۶

توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

__

۱۳۷

۲۱۳۷

عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی و راه سازی در راه ها

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۸

۲۱۳۸

عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم یا دست یا چراغ راهنمای وسیله نقلیه در مواقع لزوم

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۹

۲۱۳۹

پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغ های جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش، تغییر یا شدت نور شود

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۴۰

۲۱۴۰

عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (ظرفیت ناخالص ۵/۶ تن به بالا) و اتوبوس های برون شهری در نعابر شهری در ساعات غیر مجاز

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

__

۱۴۱

۲۱۴۱

حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

__

۱۴۲

۲۱۴۲

عدم استفاده از علائم هشداردهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راهسازی و کشاورزی در راه ها

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۴۳

۲۱۴۳

توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع)

۲۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۴۴

۲۱۴۴

نداشتن تجهیزات و علائم مصوب برای خودروهای تاکسی، آژانس و سرویس مدارس

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

__

۱۴۵

۲۱۴۵

نداشتن تجهیزات و علائم شناسایی و احتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۴۶

۲۱۴۶

خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۴۷

۲۱۴۷

نصب آینه های غیر مجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۴۸

۲۱۴۸

حمل و در آغوش گرفتن حیوانات و یا سرگرم شدن با آنها در حین رانندگی

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

__

۱۴۹

۲۱۴۹

همراه نداشتن کارت شناسایی وسیله نقلیه

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۱۵۰

۲۱۵۰

سوار و پیاده کردن مسافر یا سرنشین در محل های غیر مجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور گردد

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۵۱

۲۱۵۱

توقف وسایل نقلیه غیر مجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

__

۱۵۲

۲۱۵۲

عدم رعایت تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه در گذرگاه عابر پیاده

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۵۳

۲۱۵۳

توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه ها

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۵۴

۲۱۵۴

خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۵۵

۲۱۵۵

عبور از روی لوله آب آتش نشانی در راه ها

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۵۶

۲۱۵۶

بازگذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قرار دادن هر شیء که مانع دید عقب یا جلو راننده یا پلاک وسیله نقلیه شود

۱۵۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۱۵۷

۲۱۵۷

سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه

۱۵۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

__

۱۵۸

۲۱۵۸

نداشتن برچسب عوارض سالیانه ضهرداری

۱۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

__

۱۵۹

۲۱۵۹

پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاه های تاکسی

۱۵۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

__

۱۶۰

۲۱۶۰

عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی

۱۵۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۱۶۱

۲۱۶۱

عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس به هنگام سوار و پیاده نمودن دانش آموزان

۱۵۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۱۶۲

۲۱۶۲

سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی

۱۵۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۱۶۳

۲۱۶۳

همراه نداشتن گواهی یا برچسب معتبر معاینه فنی

۱۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۱۶۴

۲۱۶۴

حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت به ازای هر نفر

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۱۶۵

۲۱۶۵

عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۶۶

۲۱۶۶

عدم استفاده از تاکسیمتر

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۱۶۷

۲۱۶۷

دست گرفتن موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، اسکیت سوار، اسکوتر و نظایر آن به وسیله نقلیه در حال حرکت

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۶۸

۲۱۶۸

یدک کشی یا حمل بار غیر متعارف به وسیله موتورسیکلت یا دوچرخه

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۱۶۹

۲۱۶۹

حرکت دادن وسایلنقلیه دارای چرخ فلزی در راه ها

۵۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰

۱۷۰

۲۱۷۰

نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا بوق، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نورتاب دوچرخه پایی

۵۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰

۱۷۱

۲۱۷۱

عبور عابر پیاده از محل های غیر مجاز سواره رو و همچنین از طول راه هایی که دارای پیاده روست

۳۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰

 

 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3 (2 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال