• خرید اسلحه و ذکر قوانین موجود و مرتبط با حمل و نقل آن

    آیا از نظر قانونی درست است که از من در مورد سلامت ذهنی‌ام سوال شود؟ پیش از آن ‌که قانون موقعیت‌های خرید اسلحه را پیچیده کند، سلامت روانی هر فرد فاکتور مهمی‌در تعیین کاری بود که او می‌خواست با آن اسلحه انجام دهد. توانایی خرید و مالکیت اسلحه به هنگام بالا بردن فاکتورهای سلامت ذهنی […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰