قانون اساسی اندونزی
اصل‏۱
۱- دولت اندونزی یک دولت واحد و دارای شکل جمهوری خواهد بود.
۲- حاکمیت از آن ملت بوده و توسط مجلس نمایندگان اعمال خواهد شد.
اصل۲
۱- مجلس شورای خلق مرکب از اعضای مجلس نمایندگان و نمایندگان مناطق محلی و گروه‌ها، طبق موازین مقرر در قانون می‌باشد.
۲- مجلس شورای خلق لااقل هر پنج سال یک‌بار در پایتخت کشور تشکیل جلسه می‌دهد.
۳- کلیه تصمیمات مجلس شورای خلق با اکثریت آرا اتخاذ می‌گردد.
اصل۳
مجلس شورای خلق، قانون اساسی و خطوط اصلی سیاست کشور را تعیین و مقرر می‌نماید.
اصل۴
۱- رییس جمهور اندونزی اختیار حکومت را به موجب قانون اساسی عهده‌دار خواهد بود.
۲- یک معاون، رییس جمهور را در انجام وظایف خودیاری خواهد کرد.
اصل۵
۱- رییس جمهور با توافق مجلس شورای خلق، اختیار وضع قانون را خواهد داشت.
۲- رییس جمهور مقررات لازم برای اجرای قوانین را تعیین و مقرر خواهد کرد.
اصل۶
۱- رییس جمهور باید بومی بوده و در اندونزی متولد شده باشد.
۲- رییس جمهور و معاون وی با اکثریت رای مجلس شورای خلق انتخاب خواهند شد.
اصل۷
رییس جمهور و معاون رییس جمهور برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند و حق انتخاب مجدد را دارند.
اصل۸
اگر رییس جمهور فوت کند یا از سمت خود کناره گیری نماید و یا قادر به انجام وظایف خویش نباشد، معاون رییس جمهور تا خاتمه دوره ریاست جمهوری، وظایف و اختیارات وی را عهده‌دار خواهد بود.
اصل۹
رییس جمهور و معاون رییس جمهور پیش از تصدی مقام خود، طبق موازین مذهبی سوگند یاد خواهند کرد و یا به شرح زیر در برابر مجلس شورای خلق یا نمایندگان رسما متعهد خواهند شد:
سوگند رییس جمهور (معاون رییس جمهور) “در پیشگاه خداوند سوگند یاد می‌نمایم که با تمام توان وظایف ریاست جمهوری (معاونت ریاست جمهوری) را تا آنجا که ممکن است به درستی و صحت انجام دهم و نسبت به قانون اساسی وفادار بمانم وهمه قوانین و مقررات را وجدانا اجرا کنم و خود را وقف خدمت به مملکت و ملت نمایم.” تعهد رییس جمهور (معاون رییس جمهور) “موکدا متعهد می‌شوم که با تمام توان وظایف ریاست جمهوری (معاونت ریاست جمهوری) را تا آنجا که ممکن است به درستی و صحت انجام دهم. من نسبت به قانون اساسی وفادار خواهم ماند و همه قوانین و مقررات را وجدانا اجرا و خود را وقف خدمت به مملکت و ملت خواهم نمود.”
اصل۱۰
رییس جمهور بالاترین قدرت را بر ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی اعمال خواهد کرد.
اصل۱۱
رییس جمهور با موافقت مجلس نمایندگان حق اعلان جنگ، انعقاد صلح و عهدنامه با سایر دولتها را دارد.
اصل۱۲
رییس جمهور حق اعلام وضعیت اضطراری را دارد. شرایط حاکم بر وضعیت اضطراری و آثار آن به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل۱۳
۱- رییس جمهور نمایندگان سیاسی و کنسولها را منصوب می‌نماید.
۲- رییس جمهور استوارنامه نمایندگان سیاسی سایر دولتها را می‌پذیرد.
اصل۱۴
رییس جمهور حق عفو، بخشودگی، لغو و استرداد حقوق را دارا می‌باشد.
اصل۱۵
رییس جمهور حق اعطای عناوین، درجات، نشانها و سایر علایم افتخاری را دارد.
اصل۱۶
۱- ترکیب شورای عالی مشورتی به موجب قانون تعیین خواهد شد.
۲- این شورا به موضوعاتی که توسط رییس جمهور مطرح می‌شود، رسیدگی می‌کند و حق ارایه پیشنهاد به دولت را دارد.
اصل۱۷
۱- وزرای دولت، رییس جمهور را یاری می‌نمایند.
۲- وزرا توسط رییس جمهور منصوب و معزول می‌شوند.
۳- اداره و سازماندهی وزارتخانه‌های دولتی بر عهده وزرا می‌باشد.
اصل۱۸
تقسیم قلمرو اندونزی به مناطق کوچک و بزرگ و نیز ساختار اداری آنها را، قانون با رعایت اصلی مشورت در نظام حکومتی کشور و با رعایت حقوق سنتی در سرزمین‌های ناحیه‌ای که دارای ویژگیهای مخصوص به خود هستند، تعیین می‌نماید.
اصل۱۹
۱- ساختار مجلس نمایندگان به موجب قانون معین خواهد شد.
۲ – مجلس نمایندگان لااقل یکبار در سال تشکیل جلسه می‌دهد.
اصل۲۰
۱- کلیه قوانین باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد.
۲- اگر یک لایحه قانونی مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار گیرد، نمی‌توان لایحه مذکور را مجددا در همان دوره اجلاسیه به مجلس تقدیم کرد.
اصل۲۱
۱- اعضای مجلس نمایندگان اختیار تهیه و تقدیم طرح تقدیم طرح قانونی را به مجلس دارند.
۲- چنانچه لوایح مزبور با وجود تصویب مجلس نمایندگان مورد تایید و تنفیذ رییس جمهور نباشد نمی‌توان آنها را در آن دوره مجددا مطرح کرد.
اصل۲۲
۱- اگر مصلحت ایجاب نماید، رییس جمهور اختیار وضع مقررات حکومتی را به جای قوانین دارد.
۲- مقررات یاد شده باید در اجلاسیه بعدی مجلس نمایندگان به تصویب برسد.
۳- اگر مقررات مذکور به تصویب مجلس نمایندگان نرسد، منسوخ خواهند شد.
اصل۲۳
۱ – پیش بینی درآمد و هزینه همه ساله به موجب قانون به عمل می‌آید. اگر مجلس نمایندگان پیش بینی دولت را نپذیرفت، دولت بر اساس پیش بینی سال قبل عمل خواهد کرد.
۲- وضع هر نوع مالیات برای رفع احتیاجات کشور باید به موجب قانون صورت گیرد.
۳- انواع پول و ارزشهای آن را قانون مقرر می‌دارد.
۴- دیگر امور مالی کشور را قانون تنظیم می‌نماید.
۵- به منظور رسیدگی به حسابرسی مالی دولت، هیات رسیدگی به امور مالی تشکیل خواهد شد و قواعد ناظر بر آن را قانون تعیین خواهد کرد. نتایج رسیدگی هیات مذکور به اطلاع مجلس نمایندگان می‌رسد.
اصل۲۴
۱- اختیارات قضایی توسط یک دادگاه عالی و سایر دادگاه‌ها مطابق با مقررات قانونی اعمال می‌شود.
۲- سازمان و اختیارات دادگاههای یاد شده را قانون تعیین می‌نماید.
اصل۲۵
شرایط نصب و عزل قضات به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل۲۶
۱- اتباع اندونزی اشخاصی هستند که یا متولد و بومی اندونزی می‌باشند و یا اشخاصی از سایر ملیت‌ها که قانون آنها را تبعه شناخته است.
۲- شرایط مربوط به تابعیت را قانون تعیین می‌نماید.
اصل۲۷
۱- بدون استثنا همه اتباع موضوع و جایگاه برابر در مقابل قانون و حکومت دارند و باید قانون و دولت را حمایت نمایند.
۲- هر تبعه ای حق کار و حیات شایسته انسان را دارد.
اصل۲۸
آزادی تشکیل انجمن و اجتماعات و آزادی ابراز عقیده و قلم و نظایر آن به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل۲۹
۱- اساس دولت اعتقاد به خدای واحد متعال می‌باشد.
۲- دولت آزادی هر کس را به پیروی از دین و مذهب و اجرای مراسم و وظایف مذهبی خود تضمین می‌نماید.
اصل۳۰
۱- همه اتباع کشور موظف و مکلف به دفاع از کشور می‌باشند.
۲- شرایط مربوط به دفاع به موجب قانون تعیین می‌شود.
اصل۳۱
۱- هر تبعه‌ای حق تحصیل و برخورداری از آموزش را دارد.
۲- دولت مکلف است نظام آموزش همگانی را به موجب موازین قانونی دایر نماید.
اصل۳۲
دولت جهت رشد و توسعه فرهنگ ملی اندونزی تلاش می‌کند.
اصل۳۳
۱- اقتصاد کشور به عنوان تلاش مشترک بر مبنای اصل نظام خانواده سازمان خواهد یافت.
۲- صنایع تولیدی که برای کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و در زندگی اکثر مردم تاثیر دارد، از جانب دولت کنترل خواهد شد.
۳- زمین، آب و ثروتهای طبیعی توسط دولت کنترل شده و برای استفاده همه مردم مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
اصل۳۴
فقرا و اطفال نیازمند باید تحت مراقبت دولت قرار گیرند.
اصل۳۵
پرچم کشور اندونزی مزین به رنگهای سرخ و سفید است.
اصل۳۶
زبان کشور، اندونزیایی است.
اصل۳۷
۱- به منظور اصلاح قانون اساسی باید لااقل دو سوم کل اعضای مجلس شورای خلق حضور داشته باشند.
۲- اخذ تصمیم با موافقت لااقل دو سوم کل اعضای حاضر در جلسه صورت خواهد گرفت.

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال